Tag Archives: hsh

Fertil og farlig

I min kronikk i Aftenposten 12. november etterlyste jeg innspill fra arbeidsgivere når det gjelder å stille spørsmålet «Skal du ha barn?» på jobbintervju – eller å la være å intervjue og ansette kvinner i «barneklar alder».

HSHs høringsuttalelse om regjeringens forslag til endring av likestillingslovens § 4, hvor slike spørsmål skal bli forbudt, har jeg omtalt i en tidligere post, og i dag har NRK en sak  hvor HSH-leder Vibeke H. Madsen uttaler seg. «Håpløs detaljstyring,» mener hun om det foreslåtte lovforbudet.

Arbeidsgiverforeningen Spekter og NHO (sistnevnte opprinnelig uteglemt blant høringsinstansene) har også uttrykt skepsis til lovendringen. NHO mener et lovforbud kan få utilsiktede konsekvenser og at åpenheten og tilliten i et arbeidsforhold kan svekkes. «I vårt arbeid med å rekruttere flere kvinner i lederstillinger ser vi at nettopp åpenhet rundt disse forholdene gir mulighet for bedre tilrettelegging av arbeidssituasjonen, og at dette i mange tilfeller bidrar til at flere kvinner tør å ta på seg større lederoppgaver,» står det i høringsuttalelsen.

Dagbladet og VG har plukket opp NRK-saken, det samme har bloggeren lenestyle. Signaturen Aurora skriver dette på dagbladet.no:

«Jeg er redd for å ikke få ny jobb. Jeg er ikke gravid og planlegger det ikke innenfor de neste 2 år, men jeg nærmer meg de 30 som er gjennomsnittsalder for førstegangsfødene i kommunen jeg bor i og så skal jeg gifte meg i september. Altså er jeg i sterk faresone for å bli gravid – det er i hvertfall sånn det ser ut for potensielle arbeidsgivere, så planen er å lyve rett og slett. nedtone mitt forhold, snakke mer om lysten til å reise og sånn. Altså vise at jeg prioriterer min frihet uten barn. Ellers er jeg redd for at jeg kommer til å sitte fast i min nåværende jobb til jeg kommer i overgangsalderen og ikke mer er fertil og «farlig».»

Aurora føler at hun må lyve for å ha en sjanse til å få jobb. Allerede før intervjuet finner sted, er tilliten som burde være der, brutt. Forutinntatte holdninger om mennesker i én bestemt aldersgruppe gjør at arbeidsgivere går glipp av godt kvalifiserte kandidater i barneklar alder. Dette kan skje fordi de selv ikke innkaller de farlig fertile til intervju eller fordi disse kvinnene lar være å søke på jobber av frykt for en diskriminerende behandling.

Jeg er imidlertid enig med HSH at forarbeidet til lovendringen virker lite gjennomtenkt. NHOs ord om åpenhet og tillit er viktig, og det finner vi best ved å hente inn fakta og synspunkter fra begge sider av bordet.

Legg igjen en kommentar

Filed under Arbeidsliv, Diskriminering

HSH slakter endringsforslaget

18. november gikk høringsfristen ut for forslaget om å endre likestillingslovens § 4 slik at det blir ulovlig for arbeidsgivere å spørre om graviditet og familieplanlegging på jobbintervju. I min kronikk i Aftenposten 12. november etterlyste jeg et arbeidsgiversynspunkt, og det har jeg fått av Hovedorganisasjonen for handel og tjenesteytende næringer (HSH, tidligere Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon). Organisasjonen har om lag 12.300 medlemsvirksomheter med totalt 170.000 ansatte.

I høringsuttalelsen (pdf) er det rene ord for pengene: «HSH er av den oppfatning at lovforslaget er lite gjennomtenkt og dårlig gjennomarbeidet.» I tillegg til at «ingen seriøs arbeidsgiver ønsker å diskriminere», påpeker HSH ganske riktig at det er nedsatt et diskrimineringslovutvalg som skal se på hele diskrimineringsregelverket og legge fram sin innstilling 1. juli 2009. HSH er også inne på noe annet viktig, nemlig at høringsbrevet ikke problematiserer en del vesentlige konsekvenser av et slikt forbud, for eksempel hvordan lovbrudd skal håndheves og hvilke konsekvenser det får om arbeidsgiver spør.

De øvrige høringsuttalelsene uttrykker for en stor del at endringsforslaget er en god idé, men enkelte ser problematiske sider ved lovendringen i tråd med hva HSH har påpekt. NHOs varslede kommentar er imidlertid ikke lagt ut på departementets nettsider.

1 kommentar

Filed under Arbeidsliv, Diskriminering